„Carne și sânge”

Următoarele cinci texte folosesc expresia aceasta cu valoare metaforică:

 

Matei 16,17: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, care este în ceruri” (după ce Petru declarase că Isus este „Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu”, versetul 16).

1 Corinteni 15,50: „Ce spun eu, fraților, este că nu pot carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea.”

Galateni 1,16: „. . . n-am întrebat pe niciun om”.

Efeseni 6,12: „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești.”

Evrei 2,14: „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul.”

În Galateni 1,16, traducătorul a zis „om”, dar trebuia zis „carne și sânge”, ca și în celelalte texte, pentru că toate aceste cinci texte conțin aceeași expresie, care în limba greacă este σὰρξ καὶ αἷμα (sarx kai haima) – σὰρξ însemnând „carne”, καὶ „și”, αἷμα „sânge”. Totuși, Cornilescu ne-a făcut un serviciu redând expresia grecească așa, pentru că ea chiar înseamnă „om”, și astfel ne-a arătat înțelesul ei.

E interesant faptul că seria de texte se încheie cu Evrei 2,14, unde autorul spune că ființele omenești constau din carne și sânge, înțelegând prin aceasta întreaga anatomie umană, iar Fiul lui Dumnezeu a adoptat prin întrupare aceeași structură fizică:

– „Și cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 1,14).

– „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce” (Filipeni 2,6-8).

Când li S-a arătat ucenicilor Săi după înviere, Isus a zis: „Uitați-vă la mâinile și picioarele Mele, Eu sunt; pipăiți-Mă și vedeți: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu” (Luca 24,39).

„Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am Eu.” Îngerii cerești sunt „duhuri slujitoare” (Evrei 1,14), îngerii căzuți sunt „duhuri rele” (Luca 7,21), „duhuri necurate” (Matei 10,1), sau „duhurile răutății” (Efeseni 6,12). Aceste ființe sunt altfel decât oamenii, ele nu constau din structura fizică numită „carne și oase” sau „carne și sânge”, ci altfel, nu știm cum.

Isus, Cuvântul etern, S-a făcut trup prin adoptarea cărnii și sângelui proprii ființelor omenești, S-a înfrățit cu noi: la natura divină, ca Dumnezeu fără început și fără sfârșit, a adăugat natura umană, cu toate neputințele ei rezultate din degenerarea care continuase timp de 4.000 de ani.
El S-a înfrățit cu neamul omenesc, pentru că numai așa, cu „carne și oase”, în „carne și sânge”, putea să moară pentru noi păcătoșii.

Noi ne-am înstrăinat de Dumnezeu prin păcat, iar planul de mântuire ne adoptă sau ne înfiază înapoi în familia cerească, așa cum ni se spune în Efeseni 1,5. Hristos nu a avut nevoie de o așa adoptare, pentru că El era Fiul nepătat al lui Dumnezeu.

Întruparea Sa a fost și rămâne un mister, dar El a fost singurul Fiu al lui Adam fără păcat, numai astfel putând să achite în locul nostru și pentru binele nostru etern „plata păcatului”, adică „moartea” (Romani 6,23), moartea a doua.

Ce mângâiere este să știm că între Persoanele Dumnezeirii este Unul care e frate cu noi! Este Dumnezeu ca Tatăl și ca Duhul Sfânt, dar este și Om, asemenea nouă! Suntem rudă cu Dumnezeirea, și Ambasadorul nostru acolo în Trinitate susține interesele noastre actuale și veșnice! Nicio altă familie de făpturi raționale din vastul univers nu are privilegiul acesta!

 

Pastor Ștefan Radu

Doctor of Ministry/ Statele Unite ale Americii

 

Doreşti să susţii revista MESAGERUL?

Revista Mesagerul este distribuită gratis dar implică suficient de multe costuri. Dacă cei ce apreciază lucrarea noastră, înțeleg efortul pe care-l depunem și timpul pe care-l investim, sau sunt la fel de entuziaști ca noi și doresc
să contribuie financiar la această lucrare, o pot face pentru acoperirea costurilor de editare grafică și expediere.

Vă mulţumim!

SPONSORIZĂRI

O rubrică nouă pentru a oferi sponsorilor noștri, antreprenori, un spațiu vizibil.

Pentru persoanele interesate vă rugăm să ne contactați la:

© Copyright 2020-2022 mesagerul.org